ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 13, 2015

AMMA-ASWA PLEDGE & PRAYER

Hi Friends

I always likes to read my GOAL regularly, which motivates me to wrote few words for AMMA-ASWA as PLEDGE. Our Special Thanks to Dr. Sundar Garu for precising, editing and adding content, to make this more inspiring.

We are starting our every MONTHLY MEET by heartful reading (with Feel) of this PLEDGE/PRAYER. Shortly we are going to do the same for our every gathering and activity, where ever possible.

Thanks to all for your support.
Love all - Serve all
Srinivas @ 9177999263

AMMA Social Welfare Association