ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, January 03, 2015

Career Gudiance Session at Eklaskhanpet (Vil), Mahaboobnagar Dt

Dear All

We are glad to inform you that we have conducted Career Guidance Session in ZPHS of Eklaskhanpet (Vi) Keshampet (md) Mahaboobnagar (Di).on 30th December 2014.


In this village High school started recently.

With the initiation of Mrs.Manjula madam who is class incharge of 10th class and Ranjith Bhargav who is student of this village we could arrange the session.

Here we had sufficient time to explain topics like Character, Goal setting, Importance of 10th class and Various Career paths.

Distributed 80 Career Path Charts to students. Total 20 students of 10th class and 60 students of 9th class were benefited. 

Thank You

ASWA TEAM