ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 08, 2015

Food Distribution on Monday{Dec 22nd, 2014}, Under Annam Parabrahmam project in Hyderabad.

From: mohan nagakumar <mohannagakumar@gmail.comDate: Tue, Jan 6, 2015 at 10:37 AM

Hi all,

we successfully completed food distribution at GOVT Maternity Hospital on 22nd,December,2014.

This time we increased our distribution from 100 packets to 150 packets .

We distributed to most of the pregnant ladies only. 

Volunteers participated:

1.Shankar Rao gaaru.
2.Dhaneesh kumar.k
3.sarath chandra.V
4.Mohan Nagakumar A,
5.Lakshmi gaaru(mohan's mother)


Activity snaps:


for more snaps click here

You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.

Thanks,
Mohan NagaKumar A