ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, April 15, 2013

Goal Setting & Career Guidance Session@ Govt High School, Chinthal Basthi @ 7th April, 13 @ 8AM

Hi FriendsOn Monday, i have successfully completed Goal Setting & Career Guidance Session to 9th & 10th Class Students of Govt High School, Chinthal Basthi, Hyderabad. Around 25 Students participated in this.

They just completed their 10th Class exams, so it was very useful session in the right time. Along with this Teachers shared few words with the students regarding their Career & Future.

Thanks to Jaya Madam & School Management for their cooperation. They requested us to conduct more useful sessions in the next academic year.

Mostly with this our Career Guidance Sessions have been ended & closed.

Few students are calling from different parts (where we conducted Sessions) regarding further clarification about their Career. Its a nice feeling to share....
Love all-Serve all
AMMA Srinivas

On Sun, Apr 7, 2013 at 4:00 PM, AMMA Srinivas wrote:

Hi Friends,

Tomorrow, 7th April, 13 Monday we are conducting Career Guidance Sessions in the Govt High School, Chinthal Basthi, Khairathabad, Hyderabad from 8AM.

Topics
  • Goal Setting
  • Importance of 10th Class
  • Different Opportunities after 10th Class
  • Distributing Career Guidance Charts

 Interested can join us at any session 9177999263