ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 06, 2013

Food Distribution Program on 24th March,13 @ HYDERABAD

Dear All,

On 24th March,13,(Sunday) we successfully completed our Food Distribution program and we distributed total 17 packets to the needy people. 

Break up for the 17 Packets

Item
Quantity
Pulihora
8
Curd Rice
9
Total
17

This month total food was sponsored by Mr. Sivasankar Ambati and he prepared all the food items with nice packing and we also distributed water packets to all the needy people.

we are very much thankful for his contribution and his preparation.

please check the Album for more details.


Love all - Serve all
UMA SANKAR
Secretary