ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 20, 2013

Health Tips & Medical Camp (AYURVEDA) on 21st April, Sunday 9.30 to 1PM

POSTPONED TO 21st APRILHi Friends


In today's corporate busy world we are very busy, as we cant find time to spend for our own health....

For people who cant spend much time for their health, this is the right time to know few simple techniques on how to take care of our WEALTH i.e HEALTH... 

Pl spend your ONE HOUR to save your LIFE
. Incidentally Sunday is World Health Day.......

We are conducting AYURVEDA HEALTH AWARENESS & MEDICAL CAMP  at Srinivasa Nagar Community Hall, Opp Bank of Baroda, SR Nagar, Hyderabad
  
  • Health Tips & Awareness Session  9-10AM
  • Ayurveda  Medical Camp  10-1 PM
  • Ayurveda Griha Vaidya Exihibition 9 -1 PM

This will be done by Dr. Sundar & Team of Arogyadhatri Hospitals, Hyderabad

Help @ 9849685946/9177999263

Please turn up to SAVE YOUR HEALTH


This is planned as requested by Community Hall Management. They are helping us by providing  free venue for our activities. So we want to consider their request and help them. Dr. Sundar & Team will conduct this. It includes

Love all - Serve all

Management Committee