ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, April 19, 2013

Collection Drive of Old Clothes, Books, Stationery, Toys & Furniture etc


Hi Good Hearts

Based on the suggestions of Sri David Prasad Garu, we would like to collect the following old/used (which are in good condition) items in order to distribute to the children in Orphan, Old age, Blind and other differently abled  homes, Slums and to other low income families….

You can directly drop those in our Drop boxes at our 5th Anniversary Function on 28th April, 2013 Sunday from 5.30PM- 7.30PM at 1st Floor, Sai Baba Temple, Yousufguda, Hyderabad.

You can drop
  • Clothes
  • Books & Stationery items
  • Toys
  • Furniture
  • Any items which can be used by the above said beneficiaries. 
Help Lines @ 9177999263/9000234852

 Love all - Serve all

Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946