ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, April 18, 2013

Food distribution at Vijayawada in December, 2012

From: katakam vani <vani.katakam@gmail.com> Date: Mon, Dec 31, 2012 at 1:36 PM


  Bhargavi garu and me(vani) have distributed 13 food packets containing rice,dal,curd and water packet to roadside people in vijayawda who are unable to get food. this activity is done on 24-12-2012.that gave me a great experience.