ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, April 18, 2013

Food distribution at Vijayawada in Jan, 13


From: katakam vani <vani.katakam@gmail.com> Date: Fri, Feb 22, 2013 at 11:01 AM


hi all,

        good morning friends.last month me(vani) and bhargavi have distributed 21 packets containing rice,dal,curd and water packet in vijayawada under annam parabrahmam project.
thanks.