ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 30, 2012

5th Session of Basics & General Awareness Sessions at GBE Primary School on 27th Aug, 12

Hi All,
 
On 27-08-2012 We conducted Basic & General awareness session at GBE Primary School, Bulkampet.

About Class 
  • We revised the Previous classes of Achulu , Hallulu & Gunenthalu
  • Explained Vattulu by Sarath Chandra
  • "Durasa Dukkanunaku Chetu" A Morel Story by Haritha
  • Riddles & Logical Questions asked by Prabha
We tested maximum students, they learned very well and are very interested to learn more new things. After completion of 1st/ Main session Prabha asked some Logical questions and Riddles. We verified their home work. Last week we didn't conducted the class due to Ramjan Holiday. This week we compensated the same. Next week our regular schedule class will be there.
  
 

Thanks to all volunteers

Volunteers participated
1.         Sarath Chandra .V          2.         Prabha .D          3.          Haritha. V


Love all - Serve all

V.Haritha
Amma Social Welfare Association