ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, August 01, 2012

2nd Session at GBE Primary School-23.06.12

Hi All

 

On 23rd July, Monday we conducted Basic & General Awareness Session to 3rd, 4th & 5th Class Children at GBE Primary School, Bulkumpet, Hyderabad.

 

In this, we divide Children as 4 Groups and each group contain 19 members. We named them as 

1. Mother Theresa

2. Mahatma Gandhi

3. Vivekananda

4. Kiran Bedi

 

After grouping, we told them a story i.e.“Moodu Bommala Katha”. Then we taught them Telugu  basics i.e "Vowels and Consonants" (Achulu and Hallulu). We asked some riddles (Podupukathalu) and at last we told them about Good habits. Children are very interesting to learn and listen also, we are very thankful to school management. Last time we gave drawing tasks to children, every one draw on their own way. This week we ask them to prepair and write tables up to 20.

 

Thanks to every volunteers for their cooperation & coordination.

 

Volunteers presented:

1.      Sarath Chandra .V      2. Jamuna. K   3. Prabha. D    4. Haritha. V 

 

For more pl click on http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.in/2012/07/at-gbe-primary-school-on-every-1st-3rd.html

 

 

Regards,

Haritha.V