ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 04, 2012

Visit of Thara Orphan Home

Hi Friends

On 26th August, 12 we visited Thara Orphan Home at Sunday. We distributed Snacks & Fruits and 1st time in our visits we conducted QUIZ to these children. Our Special appreciations to all the volunteers who are the reason for starting an KNOWLEDGE SHARING activity with these Children by conducting QUIZ or different education related activities in Homes.

Our appreciations to newly Participated volunteers

From this Visit onwards our Home visit is divided into the following Parts
  • Distribution of eatables to Children
  • Entreating Activities with Children
  • Knowledge Sharing Session for 15 Min (like Good Habits/Life/Importance of Education/Competitions…. Based on children's Age Group)
  • Collecting details about Home, its activities & requirements

HOME DETAILS

Venue             :           Thara Orphan Home

Address          :          St. Patricks School Compound, Near Clock Tower Sigma Hospital, Secunderabad; Ph: 9959795468    
Total Inmates :           16 Children ( Male-13 & Female- 3 )
Age Group     :           2 to 12 Years
Web Site         :           www.tharahome.org
Visited on       :           26th August, 12 @ 9.30AM to 12 Noon
Requirement  :           They will accept anything
Volunteers      :           1.Prabha, 2.Naresh, 3.Sudeepthi, 4.Narasimha Rao, 5.Sai, 6. Nagaraju, 7.Balu and 8. Santosh Kumar
Activity           :           Distributed Biscuits & Bananas; Conducted Quiz Competitions to the Children & Entertaining activities

Love all - Serve all
AMMA srinivas