ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 28, 2012

Bala Nagar Slum Schools-Support

Hi all,

There is a small announcement from AMMA team. We sent many mails seeking your advise when we started work in Amru Nagar Thanda slum (near Bala Nagar). It has been a great journey and the school has been established well. 

Prasad (Thanda) extended his efforts to Two more nearest Slums. Totally we have running 3 Slums in Bala Nagar along with Serve The Needy Group. After Working hard we, AMMA & STN, succeed in  creating a Strong base/platform for further expansion. Prasad, coordinator, requested that Many other associations wish to handle the project by sponsoring and taking the complete responsibility,  So we, AMMA team, decided to leave the management of activities in Bala Nagar slums to New Groups from this Academic Year i.e April, 2012. We wish them all the very best and are ready to extend our help, if required.

I take this opportunity to thank all the AMMA, STN & BOSF volunteers and donors who are responsible for the present state of the schools to the present state. Right from convincing the parents to send few children to school to gaining the confidence of children and recognizing, encouraging their talent, they did their best. This has been a great and valuable learning experience for AMMA team in all aspects.

All the Best to Prasad, Serve The Needy & New Group who takes the complete responsibility of the school from this academic year. Our Special Thanks to our Co-Group STN for their Coordination in making this Project a Grand Success.

Love all-Serve all
AMMA Srinivas
www.aswa.co.in