ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 24, 2012

6th Blood donation drive for Thalassemia affected children@19th August 2012-9AM to 1PM

Hi all, 
  • 41 Units of blood Donated
  • Created awareness in 50 Volunteers (aprx.)
  • 9000/- donated to Thalassemia & Sickle Cell Society
Blood Donation & Awareness
  • Thanks to all the Donors & Volunteers who participated in our Group Blood Donation Camp on 19th August, 2012. We succeeded in donating 41 units of Blood to little Thalassemic Children.
  • We are able to create awareness about Blood Donations and a little bit about Thalassemia in 50 Volunteers (including Donors).
Financial Support (to TSCS) for a little Girl Medicine -1500/- Per Month
  • Ms. Swarna handed over the Cheque of Rs. 3000/- towards support for June & July Months.
  • Mr. Naresh handed over the Cheque of Rs. 6000/- towards Monthly support for August, September, October & November Months
With your little contributions only we are able to extend our Support to different people who are in need. Thanks to one and all.

Efforts of Mr. K. Surendra, B. Naresh Kumar, Sriram Rahi & Ms. Swarna is really inspiring. They called & invited as many people for this donation. Kudos to their dedication in Spreading awareness about Thalassemia and Motivating as many for Blood donation.

Wife & Husband Donating Blood

Thanks to all the donors & Volunteers who are the reason for this Camp Success.

Society is in dire need of Blood, requesting Other Groups & Friends to donate blood in your free time. We are always here to help you @ 9177999263/9000234852

Every single unit is most valuable for 1600 Innocent children


Love all - Serve all

T. Uma Sankar
Secretary (9000234852)