ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 09, 2012

INTER SCHOOL QUIZ COMPETITIONS - 11th August- 9AM

---------- Forwarded message ----------
From: Durga Prasad Jalem <prasadpcr@gmail.com>
Date: Thu, Aug 9, 2012 at 12:58 PM


Hi Every one,

     Advance Happy Independence Day to Every one.

     After successful Completion of Quiz Competitions in Four schools in Hyderabad.

     We made a step forward and We {Amma Social Welfare Association } are going to conduct a Inter school Quiz Competition for four schools in Hyderabad. For all these four schools we have conducted a Quiz Competition ans the best teams from each team are participating to compete with other schools best teams.

     Participant schools are:

  • Zilla Parishad High School, Moosapet
  • Saraswati Vidya Mandir, Khairatabad
  • Government High School (Round Table), Sanath Nagar
  • Government High School (Old), Sanath Nagar


                                Venue: Saraswati Vidya Mandir, Khairatabad
                                Date & Time: 11th August 2012, 9:00am

We Cordially Invite Each and Everyone for this Grand Finale and make this event a grand success
Thanq & Regards..,,Durga Prasad..
Save earth - Save trees - Go Green
Happy Independence Day