ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 06, 2012

24th June, Sunday Visit of State Home & Future Foundations

Hi Friends,

ON 24th June, 12 Sunday we have visited the following Homes.  A Brief Update…

1. STATE HOME, YOUSUFGUDA, HYDERABAD
We spend around 3 Hours (9AM – 12 Noon) here. We enjoyed a lot at this home. We need to take prior written permission to visit this home. Based on their requirement we distributed the following.
  • Sports Material Distributed (Chess Boards-2, Carom Board Coins Sets-5)
  • Explained about few National Leaders
  • Playing Games
  • Dances by Children of State Home
  • Distributions of Bananas, Biscuits, Chocolates 
  • Participants: Raghava, Naveen Friend, Janardhan, Suri, Uma Sankar, Sarath Chandra, Deepthi, Sarika, Sravani, Sai, Venkat & His Wife, Prabha & Family Members

 2. FUTURES FOUNDATION, MIRJALAGUDA, HYDERABAD
We spend around 2hours (2 to 4PM) here. We Sponsored one day afternoon meal.
Participants: Raghava, Sravani & PrabhaLove all - Serve all
UMA SANKAR
Secretary
www.aswa.co.in