ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 06, 2012

3rd Session at SVM on Health is Wealth@1.30PM on 4th August SaturdayHi everyone,

The session in SVM has taken by me on Health and Wealth and it was success.

Special thanks to Sudeepthi garu for her support.

And thanks to all the new volunteers for supporting us.
--Madhuri.On Fri, Aug 3, 2012 at 11:08 PM, madhuri pidatala <madhuripidatala@gmail.com> wrote:
Hi Everyone,

As you all knew that the session at SVM has been postponed due to rain.
We are taking the session tomorrow at1:30pm on the topic HEALTH IS WEALTH keeping all the suggestions given by you all in mind. Please contact me who is interested in coming to the session.

You can contact me on:9676667061
Thank you
Madhuri.---------- Forwarded message ----------
From: madhuri pidatala <madhuripidatala@gmail.com>
Date: Fri, Aug 3, 2012 at 8:31 AM


Hello everyone,

I am going to take the class on HEALTH IS WEALTH.

We have divided the topic in sub topics.

1.Food: This covers every thing about food i.e; what to eat, when to eat, how much to eat and how to eat.

2. Water: This covers how much water should we intake and how should we in take.

3.Air:This includes the way how we can increase our respiratory system and ways of breathing.

4.Sleep: This includes sleeping time and efficient way of sleeping.

5.Cleanliness: This discusses about self cleanliness and neatness of surroundings.

6.Body Exercise: This states that body needs regular exercise. 

7.Daily Schedule: Tells the importance of disciplined routine.

8.The mind state: In spite of having good habits a person should have good peace of mind to have a better healthy life.

Please give your feed back on this and give your valuable suggestions if we need to add any other important points to deliver.

Thank you,
Madhuri