ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, May 01, 2012

CHEYUTHA - A Briefing <2008-2012>


Hi Donors,

Please have a look about our Cheyutha Project and Students We Sponsored

                                              
                       

LIST OF SUPPORTED STUDENTS (2008-2012)

Name
Purpose
Class
Period
Family Position

K. Mounika
Monthly Fee
5th
2008-10
Father is Watch Man in Apartment, Mother Maid Servant

K. Sangeeta
Monthly Fee
6th
2008-10
Father is Watch Man in Apartment, Mother Maid Servant

T. Manoj Kumar
Monthly Fee
UKG
2009-11
Father is a Daily Worker & effected with Paralysis, Mother Maid Servant

T. Uday Kumar
Monthly Fee
3rd
2009-11
Father is a Daily Worker & effected with Paralysis, Mother Maid Servant

M. Soundarya
Monthly Fee
8th
2009-10
A Students from Sex Workers Community

D. Bhavani
One time
5th
2009-10
Father is Drunker,  Mother Maid Servant

D. Hema
One time
9th
2009-10
Father is Drunker,  Mother Maid Servant

B. Pavitra
Course Fee
MCA
2009-10
From a Economically Poor Family

Y. Harika
Hostel Fee
AG BSC
2009-10
Mother Divorced, Financially very poor

K. Raja Kumari
Exam Fee
B.Com
2009-10
From a Economically Poor Family

D. Karthik                 
Hostel Fee
B.Tech
2008-11
From a Economically Poor Family

K. Simhachalam     
Hostel Fee
B.Tech
2008-11
From a Economically Poor Family

S. Naga Kamakshi
Hostel Fee
MCA
2009-10
Father Demised, Depends on her mother income

D. Krishna Chaitanya
Year Fee
MCA
2010-11
Father Demised, Family is in Financial Crisis

Sk. Vaheeda
Hostel Fee
B.Tech
2010-12
Father Demised. Mother Daily Labor. Very Poor Family

E. Jayanthi
Hostel Fee
B.Tech
2010-12
Father Demised, Mother daily labor, Brother recently got job

P. Sravani
Monthly Fee
4th
2010-11
Father Lost Job, Mother small Job, Middle Class Family

P. Sai Kumar
Monthly Fee
6th
2010-11
Father Lost Job, Mother small Job, Middle Class Family

A. Uday Shankar
One time
Msc. Agri
2011-12
Father Retired &  From a Economically Poor Family

Jyothi
Exam Fee
Nursing
2011-12
Residing in a Slum&  From a Economically Poor Family


https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av2hCo9aRiMidElrOTh2MkYwSTdqUEJhUEZEckdVY2c
OTHER
  • Contributed Rs.5, 000/- in 2009 & 2010 to Veluguri Foundation for Project After 10th– A Book with different opportunities after 10th
  • We arranged Interest Free Loans (from other Groups) to Kavitha (MCA), Narasimhulu (IIT), Katri Raju (Degree)
  • We channelized few Students to getting help from other Groups

Love all - Serve all
T.Uma Sankar, Secretary
Amma Social Welfare Association