ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 19, 2012

Blood Donation to Thalassemia Children on 20th May 2012


Hi Friends,

By 19th May, 2012 we will become eligible to DONATE BLOOD again for a Noble Cause i.e.From last June, 11 we are donating blood regularly for every 3 months to these unknown Little Children.
But from last couple of events we have very less number of Donors came forward to donate Blood.

But this time we don't want to repeat the same. We are doing it for a noble cause. Do come forward…..Just spread this Message to as many as you can

Our 1 Unit Blood Give l5 days life to a Thalassemia Children.

Please come forward to donate Blood.


20th May 2012(SUNDAY)    9AM-12 Noon @
@ Thalassemia & Sickle Cell Society, Chatta Bazar 'X' Road, NEAR AFZAL GUNJ, Hyderabad - 500002


Help Lines 9000234852/9177999263
Over1000 units of blood are required every month to treat Thalassemia affected children.

Survival of Thalassemia patients depends upon repeated blood transfusion and costly medicines


Love all - Serve all
V. Haritha
www.aswa.co.in