ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 14, 2012

Food Distribution to the Road side Destitute @ Medak District on 6th May;12 to 3 PM

RECEIVE FREE SMS                                         RECEIVE MAIL UPDATES

Hi Friends,

On 6th April, Sunday, Mr. Naresh Kumar has started Food Distribution to Home less people between Patan Cheruvu-Sangareddy of Medak District. He would like to continue this on every month. 

Each packets consists of Lemon Rice, Curry, Curd & Water Packet.

His initiation in really inspiring..

Naresh & Raghava have a ride for almost 60 Kms and distributed 20 Food Packets to all the needy people on  Roads. In this Hot Summer their efforts are really inspiring to many of us. All the Destitute are eagerly waiting for the food and after giving the packets everyone felt very happy and started eating.

Volunteers felt very happy to be a part of this activity and it gives them a great experience.

Our Heartful thanks to Volunteers for spending time in reaching these Destitute.

Distribution List

Item
Price
Lemon Rice, Curd, Curry & Water Packet (20 Packets)
420/-

Participants

B. Naresh Kumar
P.Guru Raghavendra
Love all - Serve all
D. Prabha
www.aswa.co.in