ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Holidays for our Slum Schools

Hi Friends

I forgot to update you about our Bala Nagar Slum Schools.

From 1st May onwards we have declared holidays for 2 Schools in Amru Nagar & Venkateswara Nagar Slums. 

Summer classes at Karmika Nagar is going on with activities and playings.

All three schools will start functioning as it is once schools are reopened.

Love all-Serve all
AMMA Srinivas
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting