ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 21, 2012

Food Distribution for the Road side Destitute @15th April, 12pm in Vijayawada

Dear All,

On Last Sunday(15th April), we completed Food Distribution program for the Road side Destitutes @ Vijayawada successfully.

This time we distributed 18 packets of Tamarind Rice along with one Water Packet to all the Destitutes and Tamarind Rice was prepared by Bhargavi garu at their home. We Started distribution from the Autonagar and completed at PNB Bustand.


All the Destitutes are eagerly waiting for the food and after giving the packets everyone felt very happy and started eating, this was a great experience and we also felt very happy despite of working in the Hot Sun.

Our Heartfull thanks to her for spending time for cooking & her extra caring about the Destitutes.

Distribution List

Item
Price
Tamarind Rice (18 Packets)
150

Participants


B. Bhargavi
T. Uma Sankar

For More PicturesLove all - Serve all
UMA SANKAR
Secretary
www.aswa.co.in