ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

An Hour



THINKING WHAT TO DO…..

DOING NOTHING…..

UNNECESSARY THINGS….

UN REAL ENJOYMENTS….


WE SPEND OUR VALUABLE TIME…


AND YOU ALL KNOW





SO SPEND YOUR TIME FOR A PURPOSE OF LIFE…….


HOW ?

WITH YOUR ONE HOUR IN A MONTH, 

You can…..




1. Create happiness in orphans & old people by spending time with them










2.  Guide Students in Govt. Schools by Conducting Different Competitions & Awareness Sessions





3.  Donate Blood and Save 3 Lives




4.  Plant Trees to Save Mother Earth


5.  Donate Food, Books & Old clothes, Conduct Medical Camps  & Many More….



WE JUST NEED YOUR VALUABLE 1 HOUR







Love all - Serve all

Sarvaraju. Srinivasa Prasad Rao
Founder & President (9177999263)
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses
సందేహిస్తుంటే అతిగా సంకల్పం నెరవేరదుగా-ఆలోచన కన్నా త్వరగా అడుగేద్దాం ఆరంభంగా...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting