ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 12, 2012

Mothers Day Special-Visit of Sivananda on 13th May(Sunday)@4pm


Dear All,

After successful completion of our 4th Anniversary, now it’s the time to recharge ourselves with more energy and joy. So, we need one activity to get energy for this, there is only one solution I.e., “SIVANANDA REHABILITATOIN CENTER”.

So many Amma volunteers were turned up to the activities after visiting of SIVANANDA. Because, we will get such an encouragement and energy from the Little Hearts. Really it’s a wonderful experience with the children’s, every one felt that, it was the right place for our motivation.

Generally, we will visit the homes to cheer up the children’s from their past experiences but here the children’s will give energy to forget about our problems with their Little Hearts.

Hence, this Sunday we are going to visit “SIVANANDA REHABILITATOIN CENTER” to get more fun and increase our energy.

Visit Details
Venue:  SIVANANDA REHABILITATOIN CENTER
Place :   Kukatpally
Date   :   13th May, 2012
Time  :    4.00pm to 6.00pm
Contact : 9177999263/9000234852.

Love all - Serve all
UMA SANKAR. T
Secretary
www.aswa.co.in