ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, May 06, 2012

Distribution of Food to the Road side Destitutes on 22nd April @ 11 AM


Dear All,

On 22nd April, 12 we distributed 44 Food packets to the Road side destitutes at Ameerpet to Secunderabad and Miyapur to Bowenpalli areas under "ANNAM PARABRAHMAM PROJECT".


As specified Prabha & Pavan Kumar started doing this activity in MIYAPUR and Sarath Chandra & Raghavendra distributed the same in Ameerpet. .

We distributed 44 Food Packets to homeless destitutes on roads. It took around 3 hours to identify the needy people. Volunteers efforts are really inspiring even in hot summer  they searched on the roads between 12 to 3 PM. Hats off to their dedication in Serving Others. All the destitutes felt very happy for the special item.

Our special thanks to all the Volunteers for their timely support even in the Hot summer.


God bless all the supporters and their family members of this Project with lots of Happiness, Health and Wealth.

Distribution
Item
Amount
Food Packets (40*Rs.20)
800.00


Volunteers Participated
  • Guru Raghavendra
  • Sarath Chandra
  • Prabha
  • Pavan Kumar

Love all - Serve all
T. UMA SANKAR
Secretary