ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Save Life & Save Earth

Hi Friends,

Please have a look into the following Projects of AMMA-ASWA. Main aim of these Projects are

·         Donating Blood & its Awareness
·         Planting Tress & Green AwarenessWE JUST NEED YOUR VALUABLE 1 HOUR


 
"It is Never Late - To Stand and Help your Society.

Your Society is your Home.

Your Society needs you - as much as you need your society.

Next Life is rare chance - What u can do is only Now.

People are always there asking for help - what is that you are waiting for?

Time? Place? They too are always right.

When you reach a late stage of your life, you will realize some Truths of Life...

But make sure, it should not be too late.

Service to Mankind is Service to GOD"
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting