ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, May 04, 2012

Save Life & Save Earth

Hi Friends,

Please have a look into the following Projects of AMMA-ASWA. Main aim of these Projects are

·         Donating Blood & its Awareness
·         Planting Tress & Green AwarenessWE JUST NEED YOUR VALUABLE 1 HOUR


 
"It is Never Late - To Stand and Help your Society.

Your Society is your Home.

Your Society needs you - as much as you need your society.

Next Life is rare chance - What u can do is only Now.

People are always there asking for help - what is that you are waiting for?

Time? Place? They too are always right.

When you reach a late stage of your life, you will realize some Truths of Life...

But make sure, it should not be too late.

Service to Mankind is Service to GOD"