ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 16, 2018

Plantation at Riksha Pullers Colony, Anantapur

Yesterday 15th July, 2018 completed *plantation in Riksha colony.* With support of localities completed successfully. Many of children's are joined with us so event very smoothly.

Thanks to  Jagadeesh Anna, Nagaraju garu, Basha bhai, Madhusudhan sir, Kamalnath anna for their support to make event success.

Requesting to all please inform the place where we can do plantation in Anantapuramu Dist .


Naveen
Amma Social Welfare Association
Love all - serve all