ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 16, 2018

Felicitation to Tanikella Bharani Garu on his birthday 14th July, 2018

*Many more happy returns of the day to Sri Tanikella Bharani Garu.* Team ASWA is praying for Happiness, health and prosperity in your life sir.


*Your support is an inspiration to ASWA & it's volunteers*


Thanks to Sarath Chandra Babu Paramesh and Srinivasa Rao Kilaru for visiting personally to wish and also *handedover our 10 Years Momento to sir as he didn't turned up to 10th anniversary celebrations due to unexpected shooting schedule*

More info @ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713113928724096&id=100000765152726

Amma Sreenivas

www.aswa.co.in

www.aswa4u.Org

FB AmmaAswa