ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, July 08, 2018

Health Support to Abhinaya Sree

*Helping this girl i.e.Abhinaya Sree gives you so much of satisfaction. But really feel sad forher fate at this age, entire body is burnt*. Special Thanks to Mohan Vajjha, Haritha Vemulapalli & Sarath Chandra Babu, Aswa Naveen, Durgaprasad Chintapally * for verifying and following up this case..

On 04-05-2018 Durga Prasad Garu Verified the Case
*On 23-05-2018 and couple of times - Mohan Vajjha visited and handedover ONTIMENT & PROTIEN POWDER*
On 22-06-2018 She got major surgery,
On 27-06-2018 Sarath Chandra went to hospital and handed over *onintment 1100/- and Protein X powderI 700/-to baby parents*
On 02-07-2018 baby got discharged from hospital.

Doctors said she will be fine and other surgery is not required. Baby father asked us for support to purchase protein x power for her recovery. *Thanks to Srikanth Kidambi Garu for came forward to Support her. The MORAL SUPPORT from above said VOLUNTEERS for her Family IS PHENOMENAL*.

Team ASWA
9948885111
www.aswa.co.in
Sreenivasa Prasad Sarvaraju Aswa