ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 09, 2018

Felicitation by GHMC Additional Commissioner

*ASWA received a felicitation* by "SAVE A LIFE FOUNDATION" on 7th JULY 2018 @ 5 PM (Saturday) by their *CHIEF GUEST Sri. Musharraf Faruqui, IAS (Addl. Commissioner GHMC HYD).*

ASWA thanking you for this honor. 

Amma Sreenivas

www.aswa.co.in

9948885111