ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 09, 2018

Bags diatribution at Tadipathri

Today successfully completed school kits distribution in 3schools for 150 children's in rural villages of Anantapur Dist.

Special thanks to Satya Narayana Garu(Founder of NKCSS) for attending in distribution of school kits to children's and Paramesh.

Paramesh your dedication in reaching needy is speechless.

Continue the same for your future endeavors.
ASWA always supports to needy.

Amma Social Welfare Association
Love all-Serve all
Anantapuramu Team