ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, March 12, 2018

Visit to Spoorthi Foundation, Dundigal, Hyderabad - 11.03.2018

Hi all, 


With all your support today i.e 11-03-2018 we have successfully completed visit in *Sphoorthi Foundation* home for orphans at  Sphoorti Foundation, Survey No. 324, Dundigal Village, Gowdavelli-Dundigal Rd, Telangana 

Total Volunteers  participated *3* Members . 


The home has *160* children's. 


It was a awesome feeling to spend time with children's,they feel very happy 


We Given fruits, biscuits,

few smiley balls,colour sketches,2 carom boards and two chess boardsThank for all volunteers  
Mani Kumar 
Paramesh
Venkey


ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event   


Thank you 
Share & Care Team