ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, March 28, 2018

Career Guidance Session @ mogallu,polamuru and korukollu

Our Volunteer Mr. Adinarayana successfully completed career Guidance session for 240 students of the villages mogallu,polamuru and korukollu  ZPHS Schools of West godavari district, AP