ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, March 28, 2018

24th Session in GBES Primary School, Bulkampet, Hyderabad


Hi all, 

Yesterday we have successfully completed our 24th regular weekly session at GBE school, balkampet from 9am to 11:30 am.

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Gave children's revision time for half an hour.

3. This time we have divided Annual exam in 2 parts.  A). G. K exam.  B) General exam.

4. Today we have conducted G. K exam. 

5. Children's wrote exam very well.

6. Next week we are conducting final exam for the topics which we taught whole year.


Thanks to volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated:

1. Sujatha 
2. Sneha.
3. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

Thanks,
Dhanesh.