ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 27, 2018

Old Age Home visit at Tadipatri, Ananthapur Chapter 25.02.2018

Hi.... Hello,

Today Share & care team  successfully completed old age visit at tadipatri, Ananthapur chapter. 

We felt very Happy  by visited that home and spent some time to  Grandpa's & Grandma's. 

2 more volunteers added to this visit & our team also for Ananthapur Chapter.

Ashok and Geelan Basha. 
Thanks,
Parameshachari
Tadipathri
Share & Care Team.