ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, March 28, 2018

25th Session in GBES Primary School, Bulkampet, Hyderabad

Hi all,

Today I have successfully completed our 25th regular weekly session at GBE school, balkampet from 9am to 11:30am.

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Conducted The annual exam for the topics which we taught whole year.

3). 25 children's wrote the exam.

4. With the next week gift distribution event we will be completing our 6 year in GBE school.


Volunteers participated:

1. DHANESH.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.Thanks,
Dhanesh.