ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, March 28, 2018

Career Guidance Session - GHS, Kalvakurthi

Today Raghavendra garu conducted career guidance session in Govt municipal high school, Kalvakurthi and distributed booklets to 60 students