ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, March 13, 2018

Session in GBES Primary School, Bulkampet, Hyderabad-12/3/2018

Hi all,

I am very happy to inform you that this Monday 12/3/2018,we have successfully completed 6 years of conducting regular weekly session at GBE school, balkampet.

Yesterday we had great annual day event.

Please find the highlights of the event:

1. From 9:15 to 10:15, We explained to each and every children about their performance and where they need to work hard more.

2. Explained about myself ,ASWA and reason for conducting sessions in primary school.

3. Speeches from principal, teachers and volunteers.

4. Cultural activities from children's.

5. Gifts distribution to all the best performers of this year.

6. Snacks distribution and oath of thanks.

7. Requested the parents to spend atleast 1hour with their children in a day.

Totally around 40 children's were present and 10 parents came. 

I want to thank volunteer for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated:

1. Narendra
2. Ambrish 
3. Sujatha.
4. Vyshnavi.
5. Ramoji.
6. Sneha 
7. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

Note :  Highlights of the whole year activities will be updated soon. 

Thanks,
Dhanesh.