ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, August 31, 2014

Visit to Cheer Children home-31/8/2014

Hi all,

A very good morning

On 31/8/2014 we have visited Cheer Children(an orphanage) near Moosapet ground on the occasion of Sirisha Birthday.

This home consist of 25 children's.

We had a great time in the home, we played games with them, they have performed dance and singing, we enjoyed a lot.

Please find the pics

Note:  It was a sudden visit there,so we are unable to intimate anybody.Sorry for that.


Thanks,
Dhanesh