ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, August 30, 2014

Anantapuramu Event:Visiting Jeevani Orphanage Home on 20th July 2014

Dear ASWA Birds,
We visited Jeevani Orphanage Home,Rotarypuram Village on sunday evening @ 5 P.M with our volunteers .This home is started by Prasad Garu  working has Govt teacher in Anantapuramu town.

Really i felt happy after visiting this home.Because home is located in village atmosphere and the maintaining of home is excellent.
In this home nearly 30+ children's are staying who are orphan's and semi-orphans from the age group of 4 years to 16 years.

In this year only Prasad garu started JEEVANI school for this children's and for village students and taking nominal fee 6000 Rs including all books,notebooks,Bus fee&School dress.
When i asked few questions to children's all are answering  very actively including of small kids . By seeing children activeness we felt very happy and really Prasad Garu working hard to create new world with those children's.
we played games with children's and we distributed Ramakrishna Prabha, Inspirational books and Ma telugu Thallike Books to students and dictionaries to jeevani home.
And we distributed gifts to children's who are win in the conducted games.

I requested to everyone when you came to Anantapuramu please visit this home once .

Finally we distributed Biscuits,chocolates,banana's and basha bhai distributed dates to children's on occasion of Ramzan.For More Pics:Jeevani Photos

Participated Volunteers:
Basha Bhai
Kishore
Swamy
Dasaratha
Eswaramma


Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)