ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, August 16, 2014

Personality Development Program for 2014-15 on Every 1st,3rd and 4th Saturdays in Hyderabad.


Hi All,

Hope you are doing good. With your support we were successfully completed "Personality Development Program"  for 2013-14 in 5 different School. Because of your support only we achieved this.

Now we are very happy to inform you that, We planned to start our "PDP Program" for 2014-15 on every Saturday(except 2nd saturday)
in Hyderabad.

In order to this,

We have our 1st PDP session, i.e, Introduction Session on 26th of July(Saturday) at Govt. High School Chintal Basti,khairatabad @ 9.30 AM.

Note : We have books distribution (Activity conducting by TCS Volunteers and ASWA Volunteers) in Same School and venue mentioned above on 26th July@10.30 AM .

So We,ASWA expecting that your continuation volunteering support.

Interested one's please reach us @ 9032840686/9177999263

                 
Love All - Serve All,

Vikas High School Team,
Amma Social Welfare Association,
Ph : 9032840686/9177999263.
Web Site : www.aswa.co.in