ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 12, 2014

14th Blood Donation camp @ Thalassemia&Sickle cell Society on15-06-2014 @ 9:30A.M

From: Anil Chintala <nagasuri89@gmail.com>  Date: Tue, Aug 12, 2014 at 1:02 PM

Hi All ,
We conducted 14th Blood Donation Camp  after completion of our 6th Anniversary celebrations on   (Date) at Thalassemia & sickle cell society,Afzalgunj,Hyderabad.

Mainly celebrating Anniversary of ASWA to motivate Volunteers,donors and supporters of ASWA by knowing of our activities. 

Volunteers are succeed  in motivating visitors by our activities.MR.Avinash shown interest towards donation blood camp  with friends to donate for Thalassemia kids.

we should  really  Appreciate to Mr Avinash who explained to his friends about Blood Donation and Thalassemia , mainly motivated them towards Blood Donation.

In this camp around 26 people visited Thalassemia &sickle cell society and 20 are donated blood .

We requesting everyone please arrange blood donation camp @ your locations either office/college/colonies/Apartments.


14th Blood Donation Camp on 15/06/2014
Amma Social Welfare Association, SR Nagar, Hyderabad
SNO
Bag.No
Donor Name
Age
Sex
Blood Group
WEIGHT
1
8714
K.RANJITH KUMAR
22
M
A+ve
95
2
8715
V.SHEKAR
21
M
O+ve
77
3
8716
YVS.RAMA KUMAR
38
M
O+ve
90
4
8717
A.BALAKRISHNA
25
M
O+ve
78
5
8718
Y.RAMANJANEYULU
37
M
O+ve
75
6
8719
D.RAMESH
29
M
O+ve
64
7
8720
S.PRATHAP
30
M
O+ve
82
8
9240
Y.KOTESHWARA RAO
23
M
O+ve
58
9
9241
A.SHIVA KUMAR
22
M
B+ve
66
10
9242
P.SANDEEP KUMAR
24
M
O+ve
72
11
9243
S.AVINASH
24
M
B+ve
84
12
9244
S.D.S.N.RAJU
21
M
O+ve
75
13
9245
K.RAMOJI
29
M
A+ve
75
14
9246
S.VIJAY KUMAR
29
M
A+ve
81
15
9247
K.SATISH KUMAR GOUD
28
M
O+ve
71
16
9248
G.GANESH
30
M
O+ve
85
17
9249
K.CHINNA
24
M
B+ve
70
18
9250
D.BASAVARAJU
21
M
A-neg
52


   


Love all-Serve all
ANIL