ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 05, 2014

Snacks distribution at Ayurvedic Hospital

Hi All ,Good Evening.                  

On September 6 th, 2014   morning  at 8.00am 

We  are going to distribute breakfast ( bread n fruits ) to patients in government  Ayurvedic hospital second time  under annam parabrhamam project ,who are very poor and needy , some of them are aged people ( who thrown out by  their children) ,   . Who all are interested please join us .

Venue: BDR Govt Ayurvedic hospital, beside unani hospital, ESI
Date : 6 september saturday
Time: 8:00am for more details contact

8121483039/9177999263


Thanks And Regards

Srinath Chejarla 
Contact : 8121483039