ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, August 17, 2014

Food Distribution on 17-08-2014 in Govt Hospital-Anantapuramu Event

Dear All,

We successfully completed distribution of lemon rice to 40 needy people in Govt Hospital,Anantapuramu on 17-Aug-2014.Along with that we distributed 2 Bags of old clothes to needy people.

Our volunteer Fakruddin sir sponsored for this food distribution on occasion of his son's 1st Birthday.

My special thanks to  Basha bhai for his regular support in doing activities in Anantapuramu.

                
                                  
                                      PICS

Volunteers Participated:
Basha Bhai
Narasimha
Sai Sesha Giri
NaveenOn Wed, Aug 13, 2014 at 11:03 AM, naveen <pagadala.naveenkumar@gmail.com> wrote:
Hi all,
As part of our regular monthly food distribution, under "Annam Parabrahmam Project", we are going to conduct food distribution On AUG  17, 2014  evening at  6 pm in Government hospital,  Anantapuramu.
As we know that along with food distribution we distributing old clothes to needy people .This time also we going to distribute old clothes to needy once.
This food distribution is sponsored by our volunteer Fakruddin Sir for Annam Parabrahmam)  on the occasion of his son  1st Birthday . Interested volunteers can contact Basha @ 8019872691
Time : 6.00 pm to 7.30 pm.
Venue : Government  Hospital
Place : Anantapuramu.
Date :AUG 17 2014
You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar

Amma Social Welfare Association  (ASWA)