ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, August 16, 2014

Visit of Vijayawada@21st July Monday

From: Sree"nivas" <prasadrao.sreenivas@gmail.com> Date: Sun, Jul 20, 2014 at 8:24 PM

Monday I will Bevin Vijayawada
Interested can join me

Hi
Meeting@9AM-Behind Time Hospital Road, Ashok Nagar,VJA

Home Visit@11AM-Adarsh Orphan home,2nd Line, Opp Kennedy School, Kanur

Pl turn up in time@9177999263