ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 05, 2014

PDP sessions in 2 Govt. Schools of Mahaboob Nagar(dt) on Every 3rd Monday

From: Kishore Kumar Reddy <kishore12.nalabolu@gmail.comDate: Sun, Jul 27, 2014 at 8:14 PM
Hi All

We are very happy to inform this year we have started PDP sessions in two schools in Mahaboob Nagar dist also. Here PDP sessions will be conducted on 3rd Monday of every month. The first session was held on 21st July 2014 in both schools.


1) ZPHS Veljerla
Here our session benefits 135 students who are studying 10th and 9th classes.  As this school belongs to backward area we need to spend here more time and students need some basic facilities like Maps, Dictionaries.

2) ZPHS Keshampet
Here last year we conducted Career Guidance session. This year we are conducting regular PDP sessions in this school for 10th class students which benefits around 100 students

The above two schools are around 60 km from Hyderabad.If any volunteer comes regularly for these sessions that will be great helpful to us

Thank You
ASWA Team