ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 27, 2013

Children's day celebrations at GBE Primary School

We had children's day celebrations on 13th November at GBES School, as November 14th is declared as holiday.

Our celebrations started with the prayer by children.

We have conducted Singing and Elocution competition for 3rd, 4th and 5th classes followed by the prize distribution to the winners.

Winners list:-
Class
Singing
Elocution
Winner
Runner
Winner
Runner
3rd Class
Siva Leela
Pallavi
Pallavi
Nawaz
4th Class
Renuka
Krupa
Kavya
Krupa
5th Class
Sri Latha
Ali
Sirisha
Sri Latha
  • Distributed dairy's to the 5th class students to inculcate the habit of writing dairy.
  • Chocolates distribution to the children.
  • The improvement from our side is that we have efficiently involved the class Teachers in our activity as Jury for the competition held..   
  • The triumph for the AMMA team was few children had expressed their  fond of towards our volunteers for our presence with them...
Volunteers Participated: Haritha, Naveen, Vikram, Sai, Sunitha


. 


Love all - Serve all
Vikram.T
VIKAS (Primary)