ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, November 22, 2013

Food distribution on Monday, November 18th, 2013 under Annam Parabrahmam project.

Dear all,

We successfully completed distribution of 110 Lemon Rice Packets at Niloufer Hospital  under Annam Parabrahmam program. This food distribution sponsored by Prathap Naidu , and his friend Prathap , Rasheed, and Venu . 

Special thanks to Prathap Naidu for motivating his friends and volunteered in distribution and donation .


Volunteers participated: 

  • Pratap
  • Dhaneesh
  • Prathap and his friend
  • Sarath Chandra

With the help of sufficient volunteers ,we conducted this distribution in a very organized way. And volunteers felt much happy.
You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.

On Fri, Nov 15, 2013 at 11:37 AM, sarath Babu <sarathmfm@gmail.com> wrote:

Hi friends,

Its time to feed the needy people.

On November 18th evening at 7.30 pm we have our regular food distribution at NELOUFER  hospital, Under Annam Parabrahmam Project.


We will start at Mytrivanam, Ameerpet  at 7p.m to hospital with food packets, interested people can join from here also.

Interested volunteers \ participants contact: Sarath chandra @ 9704412335 \Srinivas prasad@ 9177999263.
 
Time : 7.30pm to 8.30 pm.
Venue : NELOUFER Hospital
Place : Red Hills, Lakdi Ka Pul, Hyderabad.
Date : 18th November -2013


Thanks,
Sarath Chandra.v
Coordinator