ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 04, 2013

11th August, Sunday-Visit of AADARAN Orphan Home, Malakpet@3PM

Naresh Kumar <nareshdrl.1986@gmail.comDate: Mon, Nov 4, 2013 at 6:23 PM


Dear All,

Sunday 20th Oct -13 we have successfully completed the home visit of the "AADHARANA ORPHAN HOME FOR GIRLS" at Saroornagar.
Below mentioned activities has done.

  1. Reached home @ 10:15am
  2. Introduction with Children & Volunteers
  3. Teach about the moral story & importance of the study.
  4. Children sang the excellent songs. 
  5. Jokes & Puzzle Questions.
  6. Finally distributed the Biscuits.
Every Volunteer participated actively and enjoyed a lot. Thanks to every body for make this event grand success.

New Volunteers:
  1. N. Kalyani  


Old Volunteers
  1. Kishore Kumar
  2. Nagaraju
  3. Naresh Kumar


Home Address:
AADHARANA ORPHAN HOME FOR GIRLS
Behind Ashoka Function Hall,
Saroornagar to LB Nagar Road,
SAROOR NAGAR.(Madhava Rao    : 9346005469 ; Sharanya: 9502840210)

Regards

B. Naresh Kumar & Team
Share & Care Project
9666664562