ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, November 14, 2013

Food distribution on Monday,21st Oct at Neloufer Hospital

Hi all ,  

We success fully completed food distribution on 21st October in Neloufer  Hospital.

We distributed 100 Lemon Rice Packets with help of volunteers Mr. Narendra and Mohan Naga Kumar.

Mr. Narendra is a new volunteer and he promised to help us for cooking food at premises in his colony.

This time Food Distribution sponsored by Srinivas Prasad on the occasion of his father's death anniversary. Thanks for the donation.

You too can sponsor in your special days ,either fully or partially.

Thanks for your all types of supportThanks,
Sarath Chandra.v
Coordinator